Regulamin Chicco

REGULAMIN KONKURSU

„Chicco Rainbow Cube ze Åšwiatem Dziecka” (dalej „Regulamin”)

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwÄ… „„Chicco Rainbow Cube ze Åšwiatem Dziecka” na zasadach okreÅ›lonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Åšwiat Dziecka z siedzibÄ… w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 48c
c. „Fundator” – fundatorem nagrody jest sklep dzieciÄ™cy z artykuÅ‚ami dla niemowlÄ…t „Åšwiat Dziecka” w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 48c.
d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs na swoim fanpage na facebooku.
g. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być peÅ‚noletnia osoba fizyczna, posiadajÄ…ca peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, zamieszkaÅ‚a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
h. „Nagroda” – Projektor Kostka TÄ™czowa Rainbow Cube firmy Chicco.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji sklepu „Åšwiat Dziecka” oraz strony internetowej www.swiatdzieckapiotrkow.pl i fanpage’a firmowego na Facebooku.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna siÄ™ w dniu 17.03.2016 r. o godz. 12.00 i trwa do 25.03.2016 r. do godz. 24.00.
3. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
4. W Konkursie nie mogÄ… brać udziaÅ‚u: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstÄ™pni, wstÄ™pni oraz rodzeÅ„stwo.
5. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyÅ‚ać Uczestnikom, za pomocÄ… Å›rodków komunikacji elektronicznej, wiadomoÅ›ci zwiÄ…zane z przebiegiem Konkursu.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
8. Wszystkie zgÅ‚oszenia Uczestników Konkursu bÄ™dÄ… zapisywane w bazie danych Organizatora.
9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie

. § 4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidziana jest następująca nagroda:
a) Projektor Kostka Tęczowa Rainbow Cube firmy Chicco.

§ 5 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator bÄ™dzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpÅ‚ynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiÄ…zuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.
§ 6 WEJÅšCIE W Å»YCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 17.03.2016 r.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostÄ™pnianych przez Uczestników jest Åšwiat Dziecka z siedzibÄ… w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 48c
2. Dane osobowe bÄ™dÄ… przetwarzane wyÅ‚Ä…cznie w celach zwiÄ…zanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyÅ‚onienia Laureatów i ZwyciÄ™zców Konkursu, w celach zwiÄ…zanych z realizacjÄ… Konkursu i wydania nagród oraz informacji o zwyciÄ™zcy konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania, numeru PESEL).
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbÄ™dny do realizacji wydania nagród. Osobom udostÄ™pniajÄ…cym dane osobowe przysÅ‚ugujÄ… prawa do: dostÄ™pu do danych, możliwoÅ›ci ich poprawiania, żądania usuniÄ™cia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. ZwyciÄ™zca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogÅ‚oszenie wyników na profilu firmy na Facebooku lub za pomocÄ… wiadomoÅ›ci e-mail.
2. OgÅ‚oszenie wyników nastÄ…pi 27.03.2016 r.
3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciÄ…gu 2 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyÅ‚ki nagrody, rozlosowana zostanie kolejna osoba spoÅ›ród osób, które zgÅ‚osiÅ‚y udziaÅ‚ w konkursie.

<<< powrót do: Strona GÅ‚ówna