Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

"Bon w Åšwiecie Dziecka" (dalej "Regulamin")

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. "Konkurs" - konkurs prowadzony pod nazwą "Bon w Świecie Dziecka" na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

b. "Organizator" - organizatorem Konkursu jest Åšwiat Dziecka z siedzibÄ… w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 48c

c. "Fundator" - fundatorem bonu jest sklep dziecięcy z artykułami dla niemowląt "Świat Dziecka" w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 48c.

d. "Strona konkursowa" - Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej www.swiatdzieckapiotrkow.pl

g. "Uczestnik" - uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

h. "Nagroda" - Bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie dziecięcym z artykułami dla niemowląt "Świat Dziecka".

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji sklepu "Åšwiat Dziecka" oraz strony internetowej www.swiatdzieckapiotrkow.pl

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna siÄ™ w dniu 04.04.2015 r. o godz. 12.00 i trwa do 07.04.2015 r. do godz. 24.00.

3. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

4. W Konkursie nie mogÄ… brać udziaÅ‚u: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstÄ™pni, wstÄ™pni oraz rodzeÅ„stwo.

5. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyÅ‚ać Uczestnikom, za pomocÄ… Å›rodków komunikacji elektronicznej, wiadomoÅ›ci zwiÄ…zane z przebiegiem Konkursu.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. DoÅ‚Ä…czyć do fanów profilu Swiat Dziecka w serwisie Facebook.
b. Polubić post konkursowy w serwisie Facebook
c. Udostępnić post publicznie na swojej tablicy w serwisie Facebook.

2. SpeÅ‚nienie warunków okreÅ›lonych w ustÄ™pie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgÅ‚oszenie (zwane dalej "ZgÅ‚oszeniem Konkursowym").

3. Wszystkie zgÅ‚oszenia Uczestników Konkursu bÄ™dÄ… zapisywane w bazie danych Organizatora.

4. ZgÅ‚oszenia Konkursowe niespeÅ‚niajÄ…ce wymogów okreÅ›lonych w § 3 ust. 1 nie bÄ™dÄ… przyjmowane.

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidziana jest następująca nagroda:

a) Bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie dziecięcym z artykułami dla niemowląt "Świat Dziecka".

§ 5 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator bÄ™dzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpÅ‚ynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiÄ…zuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§ 6 WEJÅšCIE W Å»YCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 04.04.2015 r.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostÄ™pnianych przez Uczestników jest Åšwiat Dziecka z siedzibÄ… w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 48c

2. Dane osobowe bÄ™dÄ… przetwarzane wyÅ‚Ä…cznie w celach zwiÄ…zanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyÅ‚onienia Laureatów i ZwyciÄ™zców Konkursu, w celach zwiÄ…zanych z realizacjÄ… Konkursu i wydania nagród oraz informacji o zwyciÄ™zcy konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania, numeru PESEL).

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbÄ™dny do realizacji wydania nagród.. Osobom udostÄ™pniajÄ…cym dane osobowe przysÅ‚ugujÄ… prawa do: dostÄ™pu do danych, możliwoÅ›ci ich poprawiania, żądania usuniÄ™cia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. ZwyciÄ™zca Konkursu zostanÄ… powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogÅ‚oszenie wyników na profilu firmy na Facebook lub za pomocÄ… wiadomoÅ›ci e-mail.

2. OgÅ‚oszenie wyników nastÄ…pi 8.04.2015 r.

3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

<<< powrót do: Strona GÅ‚ówna